Faite socio

Garantimos a protección da túa obra, facémoste partícipe da xestión dos teus dereitos a través do noso servizo online para socios e comprometémonos a unha repartición xusta e transparente.

Antes de comezar

Para facerte socio de SGAE podes consultar os trámites ou envíanos unha solicitude de información e porémonos en contacto contigo

Antes de comezar

Para facerte socio de SGAE podes consultar os trámites ou envíanos unha solicitude de información e porémonos en contacto contigo

Faite socio – Co​mo autor

 

Para solicitar o seu ingreso como SOCIO/A SGAE ten que presentar polo menos unha obra difundida publicamente. Para isto, ademais de presentar a declaración de obra tal e como se explica máis abaixo, é indispensable que nos envíe proba de ter estreado devandita obra e remitila ao tempo que solicita o seu ingreso en SGAE.​

As solicitudes remítense por e-mail á súa delegación máis próxima ou excepcionalmente por correo postal.​

TÓDALAS SINATURAS DEBEN SER ORIXINAIS MANUSCRITAS OU BEN DIXITAIS CERTIFICADAS.

Para poder abrir, editar e asinar a documentación, precisarás o Adobe Acrobat Reader DC. Descárgao ou actualízao á súa última versión​.

ALTA AUTOR: Descargar aquí​

Trátase dun pdf de 34 páxinas que contén:

- Solicitude de ingreso de autor (cubrir e asinar en páxina 4).
- 2 copias do contrato de xestión (cubrir portadas e asinar en páxina 8).
- Ficha de control de sinatura (asinar).

DECLARACIÓN DE OBRA

- Creador musical
- Creador audiovisual
- Creador de artes escénicas
- Editor de música

A obra que rexistra xunta a súa alta debe incluír:

- Declaración de obra (cubrir e asinar por tódolos titulares). Importante: a Declaración de Rexistro de Obra debe ser asinada por tódolos autores do tema. Se hai outros autores, déanse de alta ou non, deben repartir os dereitos e plasmar a súa sinatura neste impreso para poder rexistrar o tema.
- Arquivo de Audio en calquera dos seguintes formatos: MP3, .AAC, .M4A, .MP2, .MP4, .Ogg, .WAVE, .WMA, .MOV, .FLAC, .AIF, .AIFF ou .MPEG.

Se envía a documentación por correo postal ou audio deberá ir incluído nun soporte CD. Por favor, non esqueza indicar tanto o título como o nome dos autores no mesmo.

Se vostede xa forma parte da repartición de obra rexistrada en SGAE, pero aínda non se deu de alta como socio/a, non ten que presentar nova obra, só darnos o código de rexistro da obra na que vostede xa figura.

Unha vez que se lle confirme a alta como socio/a, poderá seguir rexistrando obras a través da internet, solicitando as claves de acceso a Socios Enliña.

DOCUMENTACIÓN SOCIO

Fotocopia do DNI, Pasaporte, Permiso de Residencia ou calquera outro documento legal que sirva para acreditar a súa data de nacemento, nacionalidade e residencia.

(Se vostede pertence a outra entidade de xestión noutro país e desexa unirse a SGAE, debe solicitar primeiro a baixa, ben TOTAL ou ben PARCIAL (por territorios), para poder ingresar en SGAE).

ABOAMENTO DE INGRESO

Realice o ingreso da cota de alta (pagamento único de 15 euros) a través de transferencia bancaria e remita resgardo da mesma:

- Banco Santander : ES25 0049 1892 6124 1021 7509
- Importe: 15 euros
- Beneficiario: SGAE
- Concepto: Alta socio + o seu nome e apelidos

LEMBRE:

As solicitudes remítense por correo electrónico á sede ou oficina da SGAE que corresponda. Poden presentarse con sinatura electrónica ou manual (achegando, neste caso, ou manuscrito escaneado).
O correo electrónico incorporará adxunta a documentación precisa. Pode facerse un envío único anexando un arquivo comprimido ou ben sucesivos envíos, debidamente identificados, ata completar a documentación. Por motivos de seguridade, non podemos aceptar solicitudes que inclúan ligazón externa de descarga (WeTransfer ou plataformas similares).
Excepcionalmente, pode remitir os orixinais por correo postal ao enderezo da súa sede territorial máis próxima. Consúltea aquí.

Faite socio – Co​m​o ed​itor

Para poder abrir, editar e asinar a documentación, precisarás o Adobe Acrobat Reader DC. Descárgao ou actualízao á súa última versión​.

ALTA EDITOR: Descargar aquí​

Trátase dun pdf de 35 páxinas que contén:

- Solicitude de ingreso de autor (cubrir e asinar en páxina 4).
- 2 copias do contrato de xestión (cubrir portadas e asinar en páxina 8).
- Ficha de control de sinatura (asinar).

Para solicitar o seu ingreso como EDITOR SGAE ten 2 opcións: como PERSOA FÍSICA ou como SOCIEDADE (personalidade xurídica).​

Como persoa física:

- Fotocopia alta en IAE no epígrafe 476.9 e do ano actual.
- Fotocopia DNI (ou NIE e pasaporte).
- Se desexa usar nome comercial, anexe o Rexistro confirmado en Patentes e Marcas.

Como personalidade xurídica ou sociedade:

- Fotocopia alta en IAE, no epígrafe 476.9 e do ano actual.
- Fotocopia da tarxeta CIF.
- Fotocopia do DNI (ou NIE e pasaporte) dos representantes da editorial ante SGAE (administradores e/ou apodeirados).
- Copia autorizada da Escritura de Constitución da Sociedade inscrita no Rexistro Mercantil na que figure: Estatutos da Sociedade onde figure, dentro do seu Obxecto Social, a actividade de edición de obras musicais (literal).

Se es editor estranxeiro podes presentar unha documentación equivalente á indicada. Se tes algunha dúbida, consúltanos

En ámbolos casos hai que presentar unha obra editorial que inclúa:

- Copia do contrato de edición musical de, polo menos, unha obra.
- Rexistro da/s obra/s das que sexa editor (ver anexo Declaración de Obras Musicais). Debe ser asinado e selado polo editor. Se é persoa física, só asinado, sen selo. Presente unha Declaración de Obra por cada título que estea incluído nese contrato editorial.
- Obra/s musical/is en arquivo de audio, en calquera destes formatos (MP3, .AAC, .M4A, .MP2, .MP4, .Ogg, .WAVE, .WMA, .MOV, .FLAC, .AIF, .AIFF, .MPEG).

TÓDALAS SINATURAS DEBEN SER ORIXINAIS MANUSCRITAS OU BEN DIXITAIS CERTIFICADAS.

ABOAMENTO DE INGRESO

Realice o ingreso da cota de alta (pagamento único de 15 euros) a través de transferencia bancaria e remita resgardo da mesma:

- Banco Santander : ES25 0049 1892 6124 1021 7509
- Importe: 15 euros
- Beneficiario: SGAE
- Concepto: Alta socio + o seu nome e apelidos

LEMBRE:

As solicitudes remítense por correo electrónico á sede ou oficina da SGAE que corresponda. Poden presentarse con sinatura electrónica ou manual (achegando, neste caso, ou manuscrito escaneado).
O correo electrónico incorporará adxunta a documentación precisa. Pode facerse un envío único anexando un arquivo comprimido ou ben sucesivos envíos, debidamente identificados, ata completar a documentación. Por motivos de seguridade, non podemos aceptar solicitudes que inclúan ligazón externa de descarga (WeTransfer ou plataformas similares).
Excepcionalmente, pode remitir os orixinais por correo postal ao enderezo da súa sede territorial máis próxima. Consúltea aquí.

Hazte socio – Como ​h​e​redero

Si eres heredero de un socio de la SGAE ya fallecido, h​as de presentarnos la siguiente documentación para tu acreditación.

1. Certificado de defunción.

2. Escritura de partición y adjudicación de herencia, en la que se haga constar la manera de reparto de los derechos de autor, o documento privado firmado por todos los herederos en el que hagan constar la adjudicación y reparto de los derechos de autor entre ellos.

3. Justificante de haber liquidado el correspondiente Impuesto de Sucesiones.

4. Certificado del Registro de Últimas Voluntades y copia autorizada de la Escritura del Testamento si el socio causante hubiera realizado testamento. Si no hubiera hecho testamento y en su defecto, se requerirá manifestación notarial de herederos, si son de primer grado (padre, madre, hijos, cónyuge), o testimonio de la resolución judicial que declare quiénes son estos, expedido por el Juzgado correspondiente (el de 1ª Instancia del último domicilio del causante), en el caso de que lo sean en segundo grado.

5. Por último, una vez cumplidos los requisitos anteriores, cada heredero que desee afiliarse a la SGAE deberá aportarnos una foto tamaño carné, una fotocopia de su DNI o pasaporte y cumplimentar y firmar cada uno de los impresos que a continuación facilitamos:

Para poder abrir, editar e asinar a documentación, precisarás o Adobe Acrobat Reader DC. Descárgao ou actualízao á súa última versión​.

RECUERDA:

  • Envíanos por duplicado el contrato de gestión para que uno de ellos te lo remitamos, una vez dado de alta como heredero.
  • Cuando seáis varios herederos es importante que designéis sólo a uno como representante ante nuestra entidad en el campo denominado "Representante en la SGAE de los comuneros" dentro del impreso de solicitud de ingreso.

* As solicitudes remítense por correo electrónico á sede ou oficina da SGAE que corresponda. Poden presentarse con sinatura electrónica ou manual (achegando, neste caso, ou manuscrito escaneado).
O correo electrónico incorporará adxunta a documentación precisa. Pode facerse un envío único anexando un arquivo comprimido ou ben sucesivos envíos, debidamente identificados, ata completar a documentación. Por motivos de seguridade, non podemos aceptar solicitudes que inclúan ligazón externa de descarga (WeTransfer ou plataformas similares).
Excepcionalmente, pode remitir os orixinais por correo postal ao enderezo da súa sede territorial máis próxima. Consúltea aquí.

Faite socio – Co​mo autor menor de idade

 

Para solicitar o seu ingreso como SOCIO/A SGAE ten que presentar polo menos unha obra difundida publicamente. Para isto, é indispensable que nos envíe proba de ter estreado devandita obra e remitila ao tempo que solicita o seu ingreso en SGAE.​

As solicitudes remítense por e-mail á súa delegación máis próxima ou excepcionalmente por correo postal.​

TÓDALAS SINATURAS DEBEN SER ORIXINAIS MANUSCRITAS OU BEN DIXITAIS CERTIFICADAS.

Para poder abrir, editar e asinar a documentación, precisarás o Adobe Acrobat Reader DC. Descárgao ou actualízao á súa última versión​.

ALTA AUTOR: Descargar aquí​

Trátase dun pdf de 34 páxinas que contén:

- Solicitude de ingreso de autor (cubrir e asinar en páxina 4) + sinatura do pai/nai ou titor/a.
- 2 copias do contrato de xestión (cubrir portadas e asinar en páxina 8) + sinatura do pai/nai ou titor/a.
- Ficha de control de sinatura (asinar) + sinatura do pai/nai ou titor/a.

DECLARACIÓN DE OBRA

- Creador musical
- Creador audiovisual
- Creador de artes escénicas
- Editor de música

A obra que rexistra xunta a súa alta debe incluír:

- Declaración de obra (cubrir e asinar por tódolos titulares + sinatura do pai/nai ou titor/a). Importante: a Declaración de Rexistro de Obra debe ser asinada por tódolos autores do tema. Se hai outros autores, déanse de alta ou non, deben repartir os dereitos e plasmar a súa sinatura neste impreso para poder rexistrar o tema.
- Arquivo de Audio en calquera dos seguintes formatos: MP3, .AAC, .M4A, .MP2, .MP4, .Ogg, .WAVE, .WMA, .MOV, .FLAC, .AIF, .AIFF ou .MPEG

Se envía a documentación por correo postal ou audio deberá ir incluído nun soporte CD. Por favor, non esqueza indicar tanto o título como o nome dos autores no mesmo.

Se vostede xa forma parte da repartición de obra rexistrada en SGAE, pero aínda non se deu de alta como socio/a, non ten que presentar nova obra, só darnos o código de rexistro da obra na que vostede xa figura.

Unha vez que se lle confirme a alta como socio/a, poderá seguir rexistrando obras a través da internet, solicitando as claves de acceso a Socios Enliña.

DOCUMENTACIÓN SOCIO

Fotocopia do DNI + fotocopia DNI do pai/nai ou titor/a, Pasaporte, Permiso de Residencia ou calquera outro documento legal que sirva para acreditar a súa data de nacemento, nacionalidade e residencia.

Fotocopia do Libro de Familia (follas onde aparecen os datos dos pais e a folla onde aparecen os datos do fillo) ou calquera documentación que acredite a titoría.

Breve escrito de conformidade a que o menor ingrese como socio en SGAE, asinado polo pai/nai ou titor/a.

(Se vostede pertence a outra entidade de xestión noutro país e desexa unirse a SGAE, debe solicitar primeiro a baixa, ben TOTAL ou ben PARCIAL (por territorios), para poder ingresar en SGAE).

ABOAMENTO DE INGRESO

Realice o ingreso da cota de alta (pagamento único de 15 euros) a través de transferencia bancaria e remita resgardo da mesma:

- Banco Santander : ES25 0049 1892 6124 1021 7509
- Importe: 15 euros
- Beneficiario: SGAE
- Concepto: Alta socio + o seu nome e apelidos

LEMBRE:

As solicitudes remítense por correo electrónico á sede ou oficina da SGAE que corresponda. Poden presentarse con sinatura electrónica ou manual (achegando, neste caso, ou manuscrito escaneado).
O correo electrónico incorporará adxunta a documentación precisa. Pode facerse un envío único anexando un arquivo comprimido ou ben sucesivos envíos, debidamente identificados, ata completar a documentación. Por motivos de seguridade, non podemos aceptar solicitudes que inclúan ligazón externa de descarga (WeTransfer ou plataformas similares).
Excepcionalmente, pode remitir os orixinais por correo postal ao enderezo da súa sede territorial máis próxima. Consúltea aquí.

  • Queres recibir avisos e información sobre a actividade e actualidade da Fundación SGAE? Non se enviará máis dun correo á semana e o teu email non se compartirá con terceiros