Faite socio

Garantimos a protección da túa obra, facémoste partícipe da xestión dos teus dereitos a través do noso servizo online para socios e comprometémonos a unha repartición xusta e transparente.

Antes de comezar

Para facerte socio de SGAE podes consultar os trámites:

Antes de comezar

Para facerte socio de SGAE podes consultar os trámites:

Hazte socio – Co​mo autor

 

Sólo necesitas: 1. Cumplimentar la solicitud de ingreso 2. Una foto 3. Fotocopia DNI, pasaporte... 4. Confirmación de que no tienes vinculación con otra Sociedad 5. Abonar 15 euros 6. Registrar gratuitamente una obra que ya hayas difundido públicamente

 

 

1. Para ser socio de SGAE necesitamos que cumplimentes la solicitud de ingreso que a continuación te facilitamos: Solicitud de ingreso Autor

RECUERDA:

 • Rellena correctamente tu e-mail y escribe en mayúsculas
 • Envíanos por duplicado el contrato de gestión incluido en dicha solicitud para que uno de ellos te lo remitamos, una vez dado de alta como socio SGAE

2. Una fotografía tuya de tamaño carnet

3. Fotocopia del DNI, Pasaporte, Permiso de Residencia o cualquier otro documento legal que sirva para acreditar tu fecha de nacimiento, nacionalidad y residencia

4. Si procedes de otra entidad de gestión de derechos de autor, tienes que facilitarnos un escrito de dicha entidad que confirme que ya no estás vinculado a ella en aquellos derechos y/o territorios que, a partir de ahora, quieres que te gestione nuestra Sociedad

5. Abonar un único importe de 15 Euros

Este ingreso se realiza sólo una vez y puedes hacerlo en efectivo en cualquiera de nuestras Sedes o mediante transferencia bancaria, en cuyo caso deberás facilitarnos comprobante de la misma(*)

(*) Cuenta de ingreso: ES25 0049 1892 6124 1021 7509. Swift: BSCHESMM

6. Cumplimentar una declaración de registro de obra.
Para hacerlo, haz clik sobre una de las siguientes opciones:

Cumplimentar la declaración de registro de obra es gratuíto

* Toda esta documentación puedes entregarla en la Sede Territorial SGAE que tengas más cercana o, si lo prefieres, enviarla por correo postal a Documentación Socios: C/ Fernando VI, 4 – 28004 Madrid

Debido al estado de alarma decretado por la emergencia de COVID-19 no podemos tratar la documentación que nos llega por correo postal. Por tanto y hasta nuevo aviso, pueden hacernos llegar sus solicitudes de ingreso a través de e-mail. Consulte con su oficina SGAE más cercana para recibir más información y consultar nuestros datos de contacto.

Y no olvides que siempre puedes dirigirte al apartado de nuestra web SGAE responde si te surge cualquier duda o consulta

Faite socio – Como editor

 

1. Para ser socio de EDITOR da SGAE precisamos que cubras a solicitude de ingreso que deseguido che facilitamos: Solicitude de ingreso Editor​

LEMBRA:

 • Cubre correctamente o teu e-mail e escribe en maiúsculas
 • Envíanos por duplicado o contrato de xestión incluído en devandita solicitude para que che remitamos un deles, unha vez dado de alta como socio SGAE

2. a) SE ES EDITORIAL PERSOA XURÍDICA deberás facilitarnos a seguinte documentación relativa á constitución da Sociedade Mercantil:

 • Fotocopia da alta do I.A.E., epígrafe 476.9, do ano actual.
 • Fotocopia do CIF ou do número de identificación fiscal.
 • Fotocopia do DNI ou pasaporte dos representantes da editorial ante SGAE .
 • Copia autorizada da Escritura de Constitución da Sociedade inscrita no Rexistro Mercantil na que figure:
 • Estatutos da Sociedade onde se inclúa, entre os fins do obxecto social, a "edición de obras musicais".
 • Administrador/es vixente/s da Sociedade que poida/n representar á Editorial ante SGAE a tódolos efectos.

Se por seres editor estranxeiro non podes aportar unha documentación equivalente á indicada, consúltanos

b) SE ES EDITORIAL PERSOA FÍSICA deberás facilitarnos os seguintes documentos:

 • Fotocopia da alta do I.A.E. (epígrafe 476.9) do ano actual.
 • Fotocopia do DNI ou pasaporte do editor persoa física.
 • Fotocopia do NIF ou do número de identificación fiscal.

Se por seres editor estranxeiro non podes aportar unha documentación equivalente á indicada, consúltanos

Ademais, debes proporcionarnos:

3. Impreso de declaración de rexistro de, como mínimo, unha obra que, no momento de solicitar a túa adhesión a SGAE, está a ser explotada publicamente.

4. Copia do contrato de edición musical da/s obra/s declarada/s.

5. Exemplar de edición impresa (partitura), con copyright correcto e co Depósito Legal ao pé do mesmo.

Podes atopar tódolos impresos relativos aos puntos 3, 4 e 5 premendo aquí.

6. Aboar un único importe de 15 Euros.

Este ingreso realízase só unha vez e podes facelo en efectivo en calquera das nosas Sedes ou mediante transferencia bancaria, en cuxo caso deberás facilitarnos comprobante da mesma (*)

(*) Conta de ingreso: ES25 0049 1892 6124 1021 7509. Swift: BSCHESMM

* Toda esta documentación podes entregala na Sede Territorial SGAE que teñas máis próxima ou, se o prefires, enviala por correo postal a Documentación Socios: r/ Fernando VI, 4 – 28004 Madrid

Por mor do estado de alarma decretado pola emerxencia do COVID-19, non podemos tratar a documentación que nos chega por correo postal. Por tanto e ata novo aviso, poden facernos chegar as súas solicitudes de ingreso a través do e-mail. Consulte coa súa oficina de SGAE máis cercana para recibir máis información e confirmar os nosos datos de contacto.

Faite socio – Como herdeiro

 

Se es herdeiro dun socio da SGAE xa falecido, tes que presentarnos a seguinte documentación para o teu acreditamento.

1. Certificado de defunción.

2. Escritura de partición e adxudicación de herdanza, na que se faga constar a maneira de repartición dos dereitos de autor; o documento privado asinado por tódolos herdeiros, no que fagan constar a adxudicación e repartición dos dereitos de autor entre eles.

3. Xustificante de ter liquidado o correspondente Imposto de Sucesións.

4. Certificado do Rexistro de Últimas Vontades e copia autorizada da Escritura do Testamento se o socio causante realizara testamento. Se non fixera testamento e no seu defecto, requirirase manifestación notarial de herdeiros, se son de primeiro grao (pai, nai, fillos, cónxuxe), ou testemuño da resolución xudicial que declare quen son estes, expedido polo Xulgado correspondente (o de 1ª Instancia do último domicilio do causante), no caso de que o sexan en segundo grao.

5. Por último, unha vez cumpridos os requisitos anteriores, cada herdeiro que desexe afiliarse á SGAE deberá aportarnos unha foto tamaño carné, unha fotocopia do seu DNI ou pasaporte e cubrir e asinar cada un dos impresos que deseguido facilitamos:

LEMBRA:

 • Envíanos por duplicado o contrato de xestión para que che remitamos un deles unha vez dado de alta como herdeiro.
 • Cando sexades varios herdeiros é importante que designedes só un como representante ante a nosa entidade no campo denominado "Representante na SGAE dos comuneiros" dentro do impreso de solicitude de ingreso.

* Toda esta documentación podes entregala na Sede Territorial SGAE que teñas máis próxima ou, se o prefires, enviala por correo postal a Documentación Socios: r/ Fernando VI, 4 – 28004 Madrid

Por mor do estado de alarma decretado pola emerxencia do COVID-19, non podemos tratar a documentación que nos chega por correo postal. Por tanto e ata novo aviso, poden facernos chegar as súas solicitudes de ingreso a través do e-mail. Consulte coa súa oficina de SGAE máis cercana para recibir máis información e confirmar os nosos datos de contacto.

 • Queres recibir avisos e información sobre a actividade e actualidade da Fundación SGAE? Non se enviará máis dun correo á semana e o teu email non se compartirá con terceiros