¿Tienes dudas?
Si necesitas más información o ayuda, contacta con nosotros.
Té drets d’autor l’arranjador o adaptador?


​La Llei de propietat intel·lectual estableix que, sense perjudici dels drets d’autor sobre l’obra original, també són objecte de propietat intel·lectual les obres derivades com les adaptacions i els arranjaments musicals, entre d’altres. A l'autor de l'obra original li correspon l'exercici exclusiu del dret de transformació (traducció, adaptació i qualsevol altra modificació en la seva forma de la qual es derivi una obra diferent). Ara bé, els drets de propietat intel·lectual de l'obra resultant de la transformació correspondran a l'autor d'aquesta última (sense perjudici del dret de l'autor de l'obra preexistent d'autoritzar-la), durant tot el termini de protecció dels seus drets sobre aquesta, l'explotació d'aquests resultats en qualsevol forma. Per això, a la pràctica, se sol acordar un repartiment dels ingressos derivats de l'explotació de l'obra nova entre l'autor de l'obra preexistent i el seu adaptador.

Per la seva banda, si es fa l'adaptació d'una obra de domini públic, seria l'adaptador el que en tindria els drets corresponents. És a dir, el pas d'una obra al domini públic està determinat per l'extinció dels drets d'explotació.